ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
  รายละเอียด : ตามที่อำเภอได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)ซึ่งได้เชิญทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันพิจารณาและจัดทำ โดยบูรณาการกับแผนหมู่บ้าน แผนชุมชนและแผนของท้องถิ่นนั้น
บัดนี้ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอฯ ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำไปใช้ประโยชน์โดยให้ดาวน์โหลดข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ฯ บัญชีแผนงาน/โครงการฯ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตนรับผิดชอบ
ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยเริ่มรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
Slot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 1713 คน