ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบริเวณสระนำ้นาโพธิ์ ม.2 ต.ท่างิ้ว และบริเวณหนานมดคัน ม.7 ต.เขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 มี.ค. 2560
92 แบบ ปปช 1โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์-หัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 มี.ค. 2560
93 แบบปปช.1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายบ้านห้ายนาง-บ้านวังหลาม หมู่ที่ 1,8 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 มี.ค. 2560
94 แบบ ปปช.1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYLING ถนนสายโคกยาง –บ้านวังลำ หมู่ที่ 5 ,1, 6 ตำบลบางกุ้ง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 มี.ค. 2560
95 แบบ ปปช.โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขากอบ-บ้านเขาหัวแหวน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 มี.ค. 2560
96 ประกาศอำเภอห้วยยอด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางลงประชังปลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 มี.ค. 2560
97 ประกาศอำเภอห้วยยอด ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยนาง-บ้านวังหลาม หมู่ที่่ 1,8 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 มี.ค. 2560
98 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขากอบ-บ้านเขาหัวแหวน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 มี.ค. 2560
99 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYLING ถนนสายโคกยาง – บ้านวังลำ หมู่ที่ 5 ,1, 6 ตำบลบ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 มี.ค. 2560
100 ประกาศผู้ไม่มีส่วนได้เสีย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะเตย หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39