อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
 
 
 
 
 
การเคลื่อนย้ายสัตว์ (กรมปศุสัตว์)
https://newemove.dld.go.th
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย SJC (Smart Job Center) (กรมการจัดหางาน)
https://smartjob.doe.go.th
การขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน (กรมการจัดหางาน)
https://empui.doe.go.th
การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรมสรรพากร)
https://epit.rd.go.th/publish/index.php
การชำระอากรแสตมป์ (กรมสรรพากร)
https://estamp.rd.go.th/stampweb
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
https://forms.gle/SmZ23sP9iGuArJLD6